سنسورهای فشاری برندهای هاگلر Hogller، دلتا Delta، سنسیس Sensys، آتونیکس Autonics

سنسور فشاری دانفوس مدل (MALE) AKS32R

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: AKS32R رنج فشار: 12 تا 1- بار فشار کاری:  33 ولتاژ تغذیه: 5V DC نوع خروجی: 4.5 تا 0.5 ولت حفاظت محیطی(IP): 65

سنسور فشاری دانفوس مدل (male) AKS32R

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: AKS32R رنج فشار: 34 تا 1- فشار کاری:  55 ولتاژ تغذیه: 5V DC نوع خروجی: 0.5-4.5 ولت حفاظت محیطی(IP): 65

سنسور فشاری دانفوس 1- تا 12 بار مدل DTS P110

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: DST P110 رنج فشار: 1- تا 12 بار نوع خروجی: Ratiometric حفاظت محیطی(IP): 67

سنسور فشاری دانفوس 0 تا 30 بار مدل DST P110

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: DST P110 رنج فشار: 0 تا 30 بار نوع خروجی: Ratiometric حفاظت محیطی(IP): 67

سنسور فشاری دانفوس 1- تا 34 بار مدل DST P110

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: DST P110 رنج فشار: 34 تا 1- بار نوع خروجی: Ratiometric حفاظت محیطی(IP): 67

سنسور فشاری دانفوس مدل MBS 4500

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: MBS 4500 رنج فشار: 600 بار ولتاژ تغذیه: 5V DC نوع خروجی: 4 - 20 mA حفاظت محیطی(IP): 65

سنسور فشاری دانفوس مدل MBS 4050

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: MBS 4050 رنج فشار: 600 بار ولتاژ تغذیه: 5V DC نوع خروجی: 4 - 20 mA and absolute voltage حفاظت محیطی(IP): 67/65

سنسور فشاری دانفوس مدل MBS 3200

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: MBS 3200 رنج فشار: 600 بار ولتاژ تغذیه: 5V DC نوع خروجی: 4 - 20 mA and absolute voltage حفاظت محیطی(IP): 67

سنسور فشاری دانفوس مدل MBS 3000

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: MBS 3000 رنج فشار: 600 بار ولتاژ تغذیه: 5V DC نوع خروجی: 4 - 20 mA and absolute voltage حفاظت محیطی(IP): 67

سنسور فشاری دانفوس مدل MBS 2250

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: MBS 2250 رنج فشار: 600 بار ولتاژ تغذیه: 5V DC نوع خروجی: 4 - 20 mA, absolute voltage and ratiometric حفاظت محیطی(IP): 67

سنسور فشاری دانفوس مدل MBS 2050

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: MBS 2050 رنج فشار: 600 بار ولتاژ تغذیه: 5V DC نوع خروجی: Ratiometric حفاظت محیطی(IP): 67/65

سنسور فشاری دانفوس مدل MBS 8200

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: MBS 8200 رنج فشار: 600 بار ولتاژ تغذیه: 5V DC نوع خروجی: 4 - 20 mA, absolute voltage and ratiometric حفاظت محیطی(IP): 67