مدل AL4 ترانس

تماس بگیرید
زیمنس : زیمنس یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه

مدل AL3 ترانس

تماس بگیرید
زیمنس : زیمنس یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه

ترانس هریس H2

تماس بگیرید
زیمنس : زیمنس یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه

ترانس هریس H1

تماس بگیرید
زیمنس : زیمنس یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه