مینی کنترل فاز میکروپروسسوری 13JN1 سری N شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MRJN-2P ولتاژ تعذیه: 250-180 VAC ولتاژ ورودی: 500-300 VAC قطع برای: افزایش ولتاژ= 440V     کاهش ولتاژ=300 V تاخیر زمان: وصل=240-2 Sec     قطع=3Sec تاخیر زمان قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت: 10Sec کارایی در: دما=65...20- C   رطوبت=70%

کنترل فاز-بار ۱ تا ۶۰ آمپر 13F5 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: LPF-15A    LPF-60A ولتاژ تعذیه: 250-180 VAC ولتاژ ورودی: 500-300 VAC کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70% دقت تمایش جریان در مدل: 1=LPF-15A=0.1A    LPF-60A

کنترل فاز-بار ۰٫۵ تا ۱۵ آمپر 13F5 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: LPF-15A    LPF-60A ولتاژ تعذیه: 250-180 VAC ولتاژ ورودی: 500-300 VAC کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70% دقت تمایش جریان در مدل: 1=LPF-15A=0.1A    LPF-60A

کنترل فاز 13M1 سری M شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MR-4P تاخیر زمان: وصل=240-2 Sec    قطع=3  Sec قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت: 10 Sec ولتاژ تعذیه: 250-180 VAC ولتاژ ورودی: 500-300 VAC کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70% قطع برای: کاهش ولتاژ=300V-380  افزایش ولتاژ=480-400V   عدم تقارن=%25-5

کنترل فاز 13B1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MRB-2P تاخیر زمان: وصل=240-2 Sec    قطع=3  Sec قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت: 10 Sec ولتاژ تعذیه/ورودی: 500-300 VAC کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70% قطع برای: کاهش ولتاژ=310V  افزایش ولتاژ=440V   عدم تقارن=25%-7

سوپر کنترل فاز 13B3 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: SMB-5P ولتاژ ورودی/تغذیه: 500-300 VAC قطع برای: افزایش ولتاژ= 480-400 V    کاهش ولتاژ= 380-300 V تاخیر زمان : وصل= 240-2 Sec     قطع= 10-0 Sec قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت: 5+ Sec کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70%

سوپر کنترل فاز دیجیتال 13JN4 سری N شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: DMJN-600 ولتاژ ورودی: 500-300 VAC ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC قطع برای:  افزایش ولتاژ= 480V    کاهش ولتاژ= 400V تاخیر زمان : وصل= 600-0 Sec     قطع= 10-0 Sec قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت: 15 Sec کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70%

سوپر کنترل فاز دیجیتال 13B4 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: DMB-600S ولتاژ تغذیه: 500-300 VAC ولتاژ ورودی: 250-180 VAC قطع برای:  افزایش ولتاژ= 250V    کاهش ولتاژ= 170V تاخیر در: وصل= 600-0 Sec     قطع= 10-0 Sec قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت: 15 Sec

سوپر کنترل فاز 13B3 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: SMB-5P ولتاژ تغذیه: 500-300 VAC قطع برای:  افزایش ولتاژ= 480-400 V    کاهش ولتاژ= 380-300 V کارایی در:  دما=    60+...20-            رطوبت=       70% تاخیر زمان:  وصل= 240-2       قطع= 10-0   Sec

رله کنترل فاز شیوا امواج 13b1

تماس بگیرید
برند: شیواامواج رله کنترل فاز مدل کنترل فاز(بدون نول ) کد فنی: 13b1 دارای یک سال گارانتی ساخت کشور ایران

رله کنترل فاز میکرو مکس (تک فاز) TELE-101-MAX

تماس بگیرید
رله کنترل فاز میکرو مکس مدل tele-101max دارای یک سال گارانتی

رله کنترل فاز میکرو مکس tele-101-max

تماس بگیرید
رله کنترل فاز میکرو مکس مدل tele-101-max دارای یک سال گارانتی