کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر بوبین110 ولت AC

تماس بگیرید
برند: اشنایدر نوع قطعه: کنتاکتورسه فاز ولتاژ بوبین: 110V AC وضعیت کنتاکت کمکی:1NO+1NC حداکثر جریان مجاز:150 آمپر سری کنتاکتور: سریD

کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر بوبین110 ولت AC

تماس بگیرید
برند: اشنایدر نوع قطعه: کنتاکتورسه فاز ولتاژ بوبین: 110V AC وضعیت کنتاکت کمکی:1NO+1NC حداکثر جریان مجاز:115 آمپر سری کنتاکتور: سریD

کنتاکتور 95آمپر اشنایدر بوبین110 ولت AC

تماس بگیرید
برند: اشنایدر نوع قطعه: کنتاکتورسه فاز ولتاژ بوبین: 110V AC وضعیت کنتاکت کمکی:1NO+1NC حداکثر جریان مجاز: 95 آمپر سری کنتاکتور: سریD

کنتاکتور 80آمپر اشنایدر بوبین110 ولت AC

تماس بگیرید
برند: اشنایدر نوع قطعه: کنتاکتورسه فاز ولتاژ بوبین: 110V AC وضعیت کنتاکت کمکی:1NO+1NC حداکثر جریان مجاز: 80 آمپر سری کنتاکتور: سریD

کنتاکتور 65آمپر اشنایدر بوبین110 ولت AC

تماس بگیرید
برند: اشنایدر نوع قطعه: کنتاکتورسه فاز ولتاژ بوبین: 110V AC وضعیت کنتاکت کمکی:1NO+1NC حداکثر جریان مجاز: 65 آمپر سری کنتاکتور: سریD

کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر بوبین110 ولت AC

تماس بگیرید
برند: اشنایدر نوع قطعه: کنتاکتورسه فاز ولتاژ بوبین: 110V AC وضعیت کنتاکت کمکی:1NO+1NC حداکثر جریان مجاز: 50 آمپر سری کنتاکتور: سریD

کنتاکتور 40 آمپر اشنایدر بوبین110 ولت AC

تماس بگیرید
برند: اشنایدر نوع قطعه: کنتاکتورسه فاز ولتاژ بوبین: 110V AC وضعیت کنتاکت کمکی:1NO+1NC حداکثر جریان مجاز: 40 آمپر سری کنتاکتور: سریD

کنتاکتور 38 آمپر اشنایدر بوبین110 ولت AC

تماس بگیرید
برند: اشنایدر نوع قطعه: کنتاکتورسه فاز ولتاژ بوبین: 110V AC وضعیت کنتاکت کمکی:1NO+1NC حداکثر جریان مجاز: 38 آمپر سری کنتاکتور: سریD

کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر بوبین110 ولت AC

تماس بگیرید
برند: اشنایدر نوع قطعه: کنتاکتورسه فاز ولتاژ بوبین: 110V AC وضعیت کنتاکت کمکی:1NO+1NC حداکثر جریان مجاز: 32آمپر سری کنتاکتور: سریD

کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر بوبین110 ولت AC

تماس بگیرید
برند: اشنایدر نوع قطعه: کنتاکتورسه فاز ولتاژ بوبین: 110V AC وضعیت کنتاکت کمکی:1NO+1NC حداکثر جریان مجاز: 25آمپر سری کنتاکتور: سریD

کنتاکتور18 آمپر اشنایدر بوبین110 ولت AC

تماس بگیرید
برند: اشنایدر نوع قطعه: کنتاکتورسه فاز ولتاژ بوبین: 110V AC وضعیت کنتاکت کمکی:1NO+1NC حداکثر جریان مجاز: 18آمپر سری کنتاکتور: سریD

کنتاکتور12 آمپر اشنایدر بوبین110 ولت AC

تماس بگیرید
برند: اشنایدر نوع قطعه: کنتاکتورسه فاز ولتاژ بوبین: 110V AC وضعیت کنتاکت کمکی:1NO+1NC حداکثر جریان مجاز: 12 آمپر سری کنتاکتور: سریD