مولتی تایمر دیجیتال 14B12 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MTB-15M ولتاژ تغذیه/استارت: 250-180 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70%

مولتی تایمر دیجیتال 14JN12 سری N شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MTJN-15M ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70%

مولتی تایمر آنالوگ 14M2 سری M شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MTM-60 ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% تاخیر زمان وصل: 60-1 (Sec/Min)

مولتی تایمر آنالوگ 14JN2 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MTJN-60 ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% تاخیر زمان وصل: 60-1  (Sec/Min)

سوپرتایمردیجیتال 14B2 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: DTB-8MA ولتاژ تغذیه/استارت: 250-180 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70%

تایمر ثانیه 14J2 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه: 250-180 VAC تاخیر زمان وصل : 60-0 Sec کارایی در دما: 65+. ... 20– کارایی در رطوبت : 70درصد خروجی: رله 5 آمپر

تایمر استارت مجدد 14B5 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه: 250-180 VAC تاخیر زمان وصل : 300-5 Sec کارایی در دما: 65+. ... 20– کارایی در رطوبت : 70درصد خروجی: رله 5 آمپر

تایمر کلید روغنی 14J2 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه: 380 VAC تاخیر زمان وصل : 60-0 Sec کارایی در دما: 65+. ... 20– کارایی در رطوبت : 70درصد خروجی: رله 5 آمپر

تایمر راه پله 14M1 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه: 180-250 VAC تاخیر زمان وصل : 10-1 min کارایی در دما: 65+. ... 20– کارایی در رطوبت : 70درصد خروجی: رله 16 آمپر

تایمر راه پله 14J1 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه: 180-250 VAC تاخیر زمان وصل : 10-1 min کارایی در دما: 65+. ... 20– کارایی در رطوبت : 70درصد خروجی: 16 آمپر

تایمر دقیقه 14J3 شیوا امواج مدل ATJ-60M

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه: 180-250 VDC تاخیر زمان وصل : 60-1 min کارایی در دما: 65+. ... 20– کارایی در رطوبت : 70درصد خروجی: 5 آمپر

تایمر چپ گرد-راست گرد 14B8 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه:۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز محدوده تنظیم زمان:۱-۶۰ ثانیه, ۱-۶۰ دقیقه,۱-۶۰ ساعت کارایی در دما: ۶۵+..۲۰– کارایی در رطوبت : ۷۰درصد خروجی:۲ عدد رله ۵ آمپر