سرو موتور نوعی از موتورهای الکتریکی است که با هدف بکارگیری در سیستم های کنترل فیدبک طراحی می شود. لختی(اینرسی) در این موتورها پایین می­باشد و به همین دلیل تغییر سرعت در این موتور ها بسیار سریع می­باشد. در واقع عملکرد سرو موتورها به این صورت می باشد که یک محور خروجی دارند که این محور قادر است تا در یک موقعیت و زاویه ای خاص ارسال سیگنال  قرار گیرد. در واقع چگونگی حرکت و موقعیت های زاویه ای این محور خروجی توسط دسته ای از سیگنال های رمزی که برای سیم کنترل آن تعریف می شود کنترل می شود.
به طور کلی سرو موتورها موتورهای بسیار دقیقی هستند که میتوانیم در آنها موقعیت شفت سرو را کنترل کنیم ، علاوه بر کنترل موقعیت شفت سرو ، قدرت و سرعت چرخش شفت سرو موتور را نیز میتوانیم کنترل کنیم.

سروو درنا مدل EPS-B1-01D5AA-A000

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ سروو درنا

کاتالوگ سروو درنا

 
راهنمای انگلیسی سرووی درنا

راهنمای انگلیسی سروو درنا

     

سروو درنا مدل EPS-B1-01D2AA-A000

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ سروو درنا

کاتالوگ سروو درنا

 
راهنمای انگلیسی سرووی درنا

راهنمای انگلیسی سروو درنا

     

سروو درنا مدل EPS-B1-0001AA-A000

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ سروو درنا

کاتالوگ سروو درنا

 
راهنمای انگلیسی سرووی درنا

راهنمای انگلیسی سروو درنا

     

سروو درنا مدل EPS-B1-0001AA-A000

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ سروو درنا

کاتالوگ سروو درنا

 
راهنمای انگلیسی سرووی درنا

راهنمای انگلیسی سروو درنا

     

سروو درنا مدل EPS-B1-0001AA-A000

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ سروو درنا

کاتالوگ سروو درنا

 
راهنمای انگلیسی سرووی درنا

راهنمای انگلیسی سروو درنا

     

سروو درنا مدل EPS-B1-0001AA-A000

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ سروو درنا

کاتالوگ سروو درنا

 
راهنمای انگلیسی سرووی درنا

راهنمای انگلیسی سروو درنا

     

سروو درنا مدل EPS-B1-0D75AA-A000

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ سروو درنا

کاتالوگ سروو درنا

 
راهنمای انگلیسی سرووی درنا

راهنمای انگلیسی سروو درنا

     

سروو درنا مدل EPS-B1-0D40AA-A000

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ سروو درنا

کاتالوگ سروو درنا

 
راهنمای انگلیسی سرووی درنا

راهنمای انگلیسی سروو درنا

     

سروو درنا مدل EPS-B1-0D20AA-A000

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ سروو درنا

کاتالوگ سروو درنا

 
راهنمای انگلیسی سرووی درنا

راهنمای انگلیسی سروو درنا