سافت استارتر زیمنس 132 کیلووات 3RW4444-6BC44

تماس بگیرید
اینورتر : SIEMENS توان : 132 کیلووات ولتاژ تغذیه: 230 ولت AC 4 عدد ورودی دیجیتال و - عدد خروجی دیجیتال

سافت استارتر زیمنس 110 کیلووات 3RW4443-6BC44

تماس بگیرید
اینورتر : SIEMENS توان : 110 کیلووات ولتاژ تغذیه: 230 ولت AC 4 عدد ورودی دیجیتال و - عدد خروجی دیجیتال

سافت استارتر زیمنس 90 کیلووات 3RW4436-6BC44

تماس بگیرید
اینورتر : SIEMENS توان :  90 کیلووات ولتاژ تغذیه: 230 ولت AC 4 عدد ورودی دیجیتال و - عدد خروجی دیجیتال

سافت استارتر زیمنس 75 کیلووات 3RW4435-6BC44

تماس بگیرید
اینورتر : SIEMENS توان :75 کیلووات ولتاژ تغذیه: 230 ولت AC 4 عدد ورودی دیجیتال و - عدد خروجی دیجیتال

سافت استارتر زیمنس 55 کیلووات 3RW4434-6BC44

تماس بگیرید
اینورتر : SIEMENS توان :55 کیلووات ولتاژ تغذیه: 230 ولت AC 4 عدد ورودی دیجیتال و - عدد خروجی دیجیتال

سافت استارتر زیمنس 45 کیلووات 3RW4427-1BC44

تماس بگیرید
اینورتر : SIEMENS توان : 45 کیلووات ولتاژ تغذیه: 230 ولت AC 4 عدد ورودی دیجیتال و - عدد خروجی دیجیتال

سافت استارتر زیمنس 37 کیلووات 3RW4426-1BC44

تماس بگیرید
اینورتر : SIEMENS توان : 37 کیلووات ولتاژ تغذیه: 230 ولت AC 4 عدد ورودی دیجیتال و - عدد خروجی دیجیتال

سافت استارتر زیمنس 30 کیلووات 3RW4425-1BC44

تماس بگیرید
اینورتر : SIEMENS توان : 30 کیلووات ولتاژ تغذیه: 230 ولت AC 4 عدد ورودی دیجیتال و - عدد خروجی دیجیتال

سافت استارتر زیمنس 22 کیلووات 3RW4424-1BC44

تماس بگیرید
اینورتر : SIEMENS توان : 22 کیلووات ولتاژ تغذیه: 230 ولت AC 4 عدد ورودی دیجیتال و - عدد خروجی دیجیتال

سافت استارتر زیمنس 18.5 کیلووات 3RW4423-1BC44

تماس بگیرید
اینورتر : SIEMENS توان :18.5  کیلووات ولتاژ تغذیه: 230 ولت AC 4 عدد ورودی دیجیتال و - عدد خروجی دیجیتال

سافت استارتر زیمنس 15 کیلووات 3RW4422-1BC44

تماس بگیرید
اینورتر : SIEMENS توان : 15 کیلووات ولتاژ تغذیه: 230 ولت AC 4 عدد ورودی دیجیتال و - عدد خروجی دیجیتال

سافت استارتر زیمنس 18.5 کیلووات 3RW4028-1BB14

تماس بگیرید
اینورتر : SIEMENS توان : 18.5 کیلووات ولتاژ تغذیه: 110-230 ولت AC/DC عدد ورودی دیجیتال و - عدد خروجی دیجیتال