از آنجایی که تمام نیازهای یک سیستم در خود  PLC محقق نمی شود در نتیجه سازندگان PLC برای گسترش بهره ور­ی کنترلر PLC ، ماژول های توسعه را معرفی می­ کنند. این ماژول­ها بسته به ورودی و خروجی هایی که به PLC وارد و یا خارج می­ شود دسته بندی می­ شوند.

ورودی و خروجی آنالوگ
ورودی و خروجی دیجیتال

ماژول توسعه دلتا DVP06XA-S

تماس بگیرید

دانلود​ها

 

نرم افزار PLC دلتا

 

کاتالوگ انگلیسی PLC دلتا

 

کاتالوگ فارسی PLC دلتا

 

ماژول توسعه دلتا DVP04DA-S

تماس بگیرید

دانلود​ها

 

نرم افزار PLC دلتا

 

کاتالوگ انگلیسی PLC دلتا

 

کاتالوگ فارسی PLC دلتا

 

ماژول توسعه دلتا DVP06AD-S

تماس بگیرید

دانلود​ها

 

نرم افزار PLC دلتا

 

کاتالوگ انگلیسی PLC دلتا

 

کاتالوگ فارسی PLC دلتا

 

ماژول توسعه دلتا DVP04AD-S

تماس بگیرید

دانلود​ها

 

نرم افزار PLC دلتا

 

کاتالوگ انگلیسی PLC دلتا

 

کاتالوگ فارسی PLC دلتا

 

ماژول توسعه دلتا DVP06PT-S

تماس بگیرید

دانلود​ها

 

نرم افزار PLC دلتا

 

کاتالوگ انگلیسی PLC دلتا

 

کاتالوگ فارسی PLC دلتا

 

ماژول توسعه دلتا DVP04PT-S

تماس بگیرید

دانلود​ها

 

نرم افزار PLC دلتا

 

کاتالوگ انگلیسی PLC دلتا

 

کاتالوگ فارسی PLC دلتا

 

ماژول توسعه دلتا DVP-32SN11TN

تماس بگیرید

دانلود​ها

 

نرم افزار PLC دلتا

 

کاتالوگ انگلیسی PLC دلتا

 

کاتالوگ فارسی PLC دلتا

 

ماژول توسعه دلتا DVP-32SM11N

تماس بگیرید

دانلود​ها

 

نرم افزار PLC دلتا

 

کاتالوگ انگلیسی PLC دلتا

 

کاتالوگ فارسی PLC دلتا

 

ماژول توسعه دلتا DVP-08SN11T

تماس بگیرید

دانلود​ها

 

نرم افزار PLC دلتا

 

کاتالوگ انگلیسی PLC دلتا

 

کاتالوگ فارسی PLC دلتا

 

ماژول توسعه دلتا DVP-08SN11R

تماس بگیرید

دانلود​ها

 

نرم افزار PLC دلتا

 

کاتالوگ انگلیسی PLC دلتا

 

کاتالوگ فارسی PLC دلتا

 

ماژول توسعه دلتا DVP-08SM11N

تماس بگیرید

دانلود​ها

 

نرم افزار PLC دلتا

 

کاتالوگ انگلیسی PLC دلتا

 

کاتالوگ فارسی PLC دلتا

 

ماژول توسعه دلتا DVP-16SN11T

تماس بگیرید

دانلود​ها

 

نرم افزار PLC دلتا

 

کاتالوگ انگلیسی PLC دلتا

 

کاتالوگ فارسی PLC دلتا